Profeti (s.a.s.) i pëlqente gjërat e ëmbla dhe të ftohta

glass-1206584.jpg

PROFETI PËLQENTE GJËRAT E ËMBLA DHE TË FTOHTA

Sipas transmetimit të Aishes (r.a.), pijet më të preferuara të Profetit paqja qoftë mbi të! ishin ato të ëmblat dhe ftohtat.[1]

Zuhri (r.a.) transmeton se e pyetën Profetin paqja qoftë mbi të! se cila pija ishte më e shijshme. Ai i tha: “E ëmbla dhe e ftohta.”[2]

Ubane Ibnul Velid transmeton këto fjalë të Xhabir ibn Abdullahut: “Njëri nga ensarët ftohte ujë për Profetin në një gajde të varur në një degë hurme.”349

Aishja (r.a.) është shprehur kështu: “Profetit tonë paqja qoftë mbi të! i pëlqenin pijet e ftohta dhe të ëmbla.”[3]

[1] Ahmed b. Hanbel, 1/338.

[2]Ahmed b. Hanbel, 6/38, 40.

[3] El-Hindi, Kenzul-Ummal, Hadithi nr.18222.

 

Kush shpërndan ujë, pi i fundit

water-3853492.jpg

Nga një transmetim i Ebu Katades (r.a.) Profeti paqja qoftë mbi të! ka thënë: “Një njeri që i shpërndan ujë një grupi, vetë pi i fundit.”[1]

Ndërsa në një transmetim tjetër, shërbëtori i Profetit, Enesi (r.a.), tregon: Profeti paqja qoftë mbi të! po i jepte ujë shokëve të tij.

“O i Dërguari i Zotit! Pi vetë njëherë!”, iu drejtuan shokët. Profeti iu përgjigj:

“Ai i cili shpërndan ujë një grupi, pi i fundit.”[2]

[1]Muslimi 1/472; Ebu Davudi 2/364.

[2]Tirmidhiu 4/307; Ibn Maxhe 2/1135; Ahmed b. Hanbel, 4/382.

 

Mos fryrja brenda enës ku do të pijmë

teacup-2324842.jpg

Ebu Said el Hudri (r.a.) transmeton:

“Profeti paqja qoftë mbi të! ka ndaluar të fryrit në enën ku pijmë. Pas kësaj një burrë tha: “Po nëse shoh ndonjë papastërti brenda enës?” “Hidhe atë!”, iu përgjigj Profeti. Ai përsëri iu drejtua: “Unë nuk ngopem me një frymë.” Profeti iu përgjigj: “Atëherë largoje gojën tënde nga ena dhe merr frymë.”[1]

Në transmetimin e Ibn Abasit (r.a.) thotë: “I Dërguari i Zotit na e ka ndaluar të fryjmë dhe të marrim frymë brenda enës ku pimë.”[2]

[1]Tirmidhiu, 4/303; Darimi, 2/161.

[2] Tirmidhiu, 4/304; Ebu Davud, 3/338.

 

A ka pirë Profeti (s.a.s.) ndonjë gjë në këmbë?

hands-4903050.jpg

Sipas Ibn Abasit (r.a.) thuhet: “Profeti paqja qoftë mbi të! ka pirë ujin e zemzemit në këmbë.”[1]

Sipas një transmetimi nga babai dhe gjyshi i Amr b. Shuajbit: “Profetin paqja qoftë mbi të! e kam parë duke pirë diçka ulur dhe në këmbë.”[2]

Aishja (r.a.) ka thënë kështu: “Profeti ka pirë ujë i ulur dhe në këmbë. Ka falur namaz këmbëzbathur dhe me këpucë. Ai është kthyer nga e djathta dhe nga e majta.”[3]

[1]Tirmidhiu, 4/301; Muslimi, 3/1601; Ibn Maxhe, 2/1132.

[2]Tirmidhiu, 4/301.

[3]Ahmed b. Hanbel, 1/101, 104, 114.

 

scroll to top